Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) thuiszorg

EVV in de thuiszorg

De thuiszorg is volop in ontwikkeling en EVV-ers hebben naast de wijkverpleegkundigen een belangrijke rol in het coördineren van zorg. Een EVV in de thuiszorg dient zeer zelfstandig op te kunnen treden en zich flexibel op kunnen stellen in steeds nieuwe situaties. In deze branche-erkende EVV opleiding voor de thuiszorg leer je op welke wijze je in samenwerking met de cliënt/familie afspraken kan maken t.b.v. het zorgleefplan midels het Omaha system en je te positioneren naar de cliënt, familie, collega's, huisarts en andere disciplines in de wijk. Hierbij is het van belang dat de EVV haar grenzen goed bewaakt en weet wanneer ze de wijkverpleegkundige in moet schakelen.

Doelgroep

Gediplomeerde verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau), of verpleegkundige niveau 4, werkzaam in de thuiszorg en in staat om de handelingen en werkzaamheden behorende bij het beroep EVV tijdens de opleiding uit te voeren.

Opleiding

Onze opleiding is ingericht op basis van het landelijk vastgestelde beroepsprofiel voor de EVV. Daarin zijn twee kerntaken en veertien competenties beschreven.

Globaal programma:
De opleiding bestaat uit 4 modulen. Binnen iedere module staat een specifieke rol van de EVV in de thuiszorg centraal. De opbouw van de opleiding is zo gemaakt dat de deelnemer een opbouw in rollen van en functioneren als EVV doormaakt.

Module 1: Het zorg(leef)plan:
. Visie op zorg
. Financieel kader
. Methodisch werken m.b.v. Omahasystem/zorg(leef)plan
. Wet- en regelgeving (wmo, wlz en zvw)
. Verwachtingen managen.
. Familieparticipatie en ontspoorde zorg

Module 2: Communicatie:
. Evalueren
. Onderhandelen
. Slechtnieuwsgesprekken
. Klachtgesprekken.

Module 3: De EVV als regisseur van continue zorg in het team en in samenwerking met andere disciplines:
. Samenwerken in het team
. Feedback, aanspreken
. Situationeel leidinggeven
. Sociale kaart
. Voeren van een overleg (profileren)
. Netwerken.

Module 4: Kwaliteit van wonen, welzijn en zorg:
. Kwaliteitszorg
. Wonen en welzijn
. Diverse culturen
. Domotica

Wijze van leren

Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving.
De cursist gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. We maken dit concreet door middel van praktijkopdrachten. Hierdoor wordt de lesstof én de vaardigheid in de praktijk (in)geoefend. Tevens werkt de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming aan de ontwikkeling van de competenties op de werkplek. Hierover reflecteert de deelnemer in gesprekken met de werkbegeleider. Daarnaast vindt reflectie plaats in de lesgroep en tijdens intervisie. Op deze wijze wordt het leren en werken zoveel mogelijk met elkaar verbonden. We maken met onze werkwijze zichtbaar welke ontwikkelingen cursisten doormaken op de werkplek en wat dit betekent voor het welbevinden van de cliënt/bewoner. Het ligt voor ons ook voor de hand dat de organisatie-gebonden visie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Portfolio

De deelnemers werken tijdens de opleiding met een portfolio. Met dit portfolio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt.

Diploma

De toetsing van de verworven competenties vindt plaats door middel van vier praktijkgerichte examens. Na het behalen van deze examens, 90% aanwezigheid en een compleet portfolio krijgen de deelnemers een door de branche erkend diploma en de daarbij behorende speld. De EVV opleiding is geaccrediteerd in het V&VN register voor 86 punten.

Duur en planning EVV opleiding

De opleiding telt in totaal dertien scholingsdagen en vier intervisie-bijeenkomsten van twee uur. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ongeveer zestien dagen bedraagt. Bij voldoende aanmeldingen starten we weer in het najaar 2018.

De opleiding kan zowel incompany plaatsvinden als op basis van een open inschrijving.
De kosten voor een open inschrijving: € 1.750,-- inclusief lesmaterialen per persoon.

Voor meer informatie over de opleiding en over incompany opleidingen kunt u terecht bij Claudi Luijkx, telefoon 06 - 20613323. U kunt ook mailen: c.luijkx@gdnet.nl