Zelforganiserende teams: coordineren van zorg

Voor wie?

Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 met het branche erkende EVV diploma en verpleegkundigen niveau 4/5 die een coördinerende rol hebben.

Waarom een leertraject "Coördineren van zorg in zelforganiserende teams"?

Verzorgenden en verpleegkundigen met een zorgcoördinerende rol staan in hun functie voor de uitdaging om als collega anderen te coachen, functionele aanwijzingen te geven en aan te spreken. In dit leertraject staan we daarom expliciet stil bij diverse communicatieve vaardigheden die je nodig hebt in de coördinatie van zorg in relatie tot bewoners, diens naasten, collega's, andere disciplines en de leidinggevende. Juist in zelforganiserende teams is het van belang dat de rol op een heldere en functionele wijze wordt opgepakt en dat de scheidslijn tussen inhoudelijk en hierarchisch leiding geven blijft kloppen.

Bij de coördinatie van zorg/welzijn heb je met verschillende partijen te maken, zoals; medewerkers in de directe zorg, andere disciplines, ondersteunende diensten en leidinggevenden. We horen vaak praktische vraagstukken terug bijvoorbeeld:

"Ik merk dat die verschillende partijen vaak verschillende ideeën hebben over hoe de zorg van de cliënt er uit moet zien. Hoe kan ik het beste omgaan met verschillende inzichten?"

"Wat kan ik het beste doen als een collega toch niet werkt zoals zou moeten en is afgesproken en ik de klachten krijg van familie?"

"Wat kan ik eraan doen om verschillende collega's ook écht betrokken te laten zijn bij die gezamenlijke zorg aan de cliënt? Ik kan het niet alleen..."

In deze compacte training werk je aan antwoorden op bovenstaande vragen. De training helpt je op weg om medewerkers te beïnvloeden door je eigen gedrag op een doelgerichte en menselijke manier aan te wenden.

Wat gaan we doen?

Dit leertraject is tot stand gekomen in nauwe afstemming met zorgorganisaties. We hebben een aantal thema's uitgewerkt op basis van veel voorkomende leervragen. Het programma is thematisch opgebouwd. Ieder thema kent zowel een theoretische als praktische uitwerking. Tijdens de bijeenkomst ligt de nadruk op het oefenen in vaardigheden.

Het leertraject bestaat uit 6 dagdelen en 3 intervisie bijeenkomsten van 1 ½ uur.

Globaal programma:
1. Visie organisatie en doorvertalen beleid (missie, visie, strategie)
2. Feedback geven en aanspreken;
3. Taakgericht coachen (situationeel, inhoudelijk leidinggeven);
4. Principieel onderhandelen;
5. In gesprek met familie;
6. Het leiden van een overleg

Wijze van leren

Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. Dit leertraject is tot stand gekomen vanuit de gedachte dat elke werkplek een leerplek is. De basis voor dit leertraject wordt gevormd door de huidige leervragen in de praktijk. De cursist gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. We maken dit eveneens concreet door middel van praktijkopdrachten. Hierdoor wordt de lesstof én de vaardigheid in de praktijk (in)geoefend. We werken afwisselend met korte inleidingen en interactieve werkvormen. Door te oefenen tijdens de bijeenkomsten leer je van eigen en andermans ervaringen. De cursist ontvangt van de trainer gerichte en constructieve feedback.

In een portfolio houd de cursist gedurende de training de leervragen en de ontwikkeling bij. Daarnaast vindt reflectie plaats in de lesgroep, tijdens intervisie en middels de praktijkopdrachten per lesdag. Op deze wijze wordt het leren en werken zoveel mogelijk met elkaar verbonden. We maken middels het portfolio zichtbaar welke ontwikkelingen cursisten doormaken op de werkplek. Het ligt voor ons ook voor de hand dat de organisatie-gebonden visie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in het leertraject. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Persoonlijk leerproces

De deelnemers werken tijdens de opleiding aan praktijkopdrachten. Deze opdrachten worden door de cursist verzameld en na iedere bijeenkomst besproken met de begeleider in de praktijk. De teamcoach of leidinggevende coacht en begeleidt de cursist in de praktijk en faciliteert leersituaties indien gewenst.

Certificaat

Nadat de cursist alle opdrachten heeft afgerond en heeft besproken met de begeleider in de praktijk krijgt deze een certificaat uitgereikt.

Intake en kosten

Voorafgaand aan de opleiding vindt er een intake plaats waarin de situatie van de organisatie wordt besproken en afspraken worden gemaakt over het leertraject.

Bureau G&D verzorgt deze opleiding meestal incompany. Prijzen op aanvraag.

Voor meer informatie over het leertraject kunt u mailen met Claudi Luijkx of bel 06 - 2061 3323.