Privacyverklaring

Privacyverklaring G&D BV

Uw privacy is voor G&D van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de informatie die u ons verstrekt.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, dat we deze gegevens niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten, en dat we deze gegevens zorgvuldig beveiligen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

G&D BV verkrijgt uw persoonsgegevens grotendeels van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via e-mail, telefoon, website, inschrijfformulier, intake. Daarnaast kunnen in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verkregen worden via derden, bijvoorbeeld via uw werkgever. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens. En ook gegevens die van belang zijn voor het bieden van passende dienstverlening aan u en gegevens waarvan de verwerking wettelijk noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

G&D BV verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact
 • een goede en efficiënte dienstverlening
 • beheer van het cliëntenbestand
 • facturering en debiteurenbeheer
 • nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst of het product te kunnen leveren en worden door G&D bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in onze systemen en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Wij kunnen u naar persoonsgegevens vragen die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren
Onze website kan formulieren bevatten die u kunt gebruiken voor het aanvragen dan wel downloaden van informatie, het aanmelden voor de nieuwsbrief, het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in onze systemen worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden
In sommige gevallen maken wij gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Als deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, zorgen wij dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt middels passende maatregelen.

Informatieverzoeken
In het geval van informatieverzoeken, bewaren we deze gegevens totdat het verzoek volledig is afgehandeld.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of opleidingsaanvragen doen. Bij uw aanvraag verstrekt u ons zelf uw contactgegevens. Deze worden gebruikt om u adequaat te informeren. U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief door hier toestemming voor te verlenen. Hierin leest u updates over onze opleidingen, ontwikkelingen en activiteiten. Deze inschrijving kunt u op ieder moment opzeggen via de afmeldlink, zoals vermeld in de nieuwsbrief.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij  per post, via e-mail of via social media; Voor zover noodzakelijk zullen wij u hiervoor om toestemming vragen. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame of u afmelden. In elke uiting staat hoe dat moet.

Digitale leeromgeving
Via onze digitale leeromgevingen kan er worden ingelogd op een persoonlijke leeromgeving, waarin verschillende persoonsgegevens door ons zullen worden verwerkt. De volgende persoonsgegevens kunnen hier door ons worden vastgelegd:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en -plaats

Daarnaast worden alle benodigde gegevens in het kader van de voortgang van onze dienstverlening bewaard. Wij zullen deze gegevens bewaren voor de tijd dat u gebruik zult maken van deze diensten. Daarna zullen deze gegevens nog worden bewaard voor administratieve doeleinden voor de duur van maximaal 2 maanden. In ons cursistenadministratiesysteem bewaren wij alleen  gegevens die noodzakelijk zijn voor onze diensten en het uitvoeren van wettelijke verplichtingen. Na de wettelijke bewaartermijn worden de gegevens verwijderd.

Social media en links naar andere websites
Op onze websites kunnen knoppen zijn opgenomen om G&D te kunnen volgen via social media. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de diverse social media bedrijven zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen. Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen u naar de privacyverklaringen van de betreffende social media organisaties om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Op onze websites en digitale leeromgevingen zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt G&D geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Overige persoonsgegevens
Een kopie van uw ID bewijs bewaren wij tot een maand na beëindiging van de opleiding. Diplomagegevens en kopieën van diploma’s t.b.v. de toelatingseisen worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen van de onderwijsinspectie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
G&D geeft uw persoons- of contactgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld de wettelijke verplichting vanuit DUO of als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of ten behoeve van de aanmeldingen voor de centrale examens bij het examenbureau.

Bewaartermijnen
We zullen uw data niet langer bewaren dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te bereiken en de diensten van G&D aan te kunnen bieden. De persoonsgegevens worden na het bereiken van de doelen gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die het ons verbiedt om gegevens te verwijderen (zoals bij een vermoeden van een misdrijf) of ten behoeve van de aanmeldingen voor de centrale examens bij het examenbureau.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Bij een verzoek tot wijziging van gegevens zult u zich moeten kunnen legitimeren. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via de mogelijkheden vermeld op onze contactpagina.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd. De wijzigingen kunt u terugvinden op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Contactgegevens
G&D BV
Burgemeester van der Klokkenlaan 21a
5141EE
gd@gdnet.nl
0416 651666